Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Φορέας:
ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
25/05/2022 10:20
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
25/05/2022 10:20
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
06/06/2022 09:00
Τόπος Διενέργειας:
Επιτροπή Αγορών - ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
Προϋπολογισμός:
€ 16.898,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Ποσοστό Έκπτωσης
Αριθμός Διαγωνισμού:
1272
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1611
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Οι προσφορές να κατατεθούν και σε συνημμένο αρχείο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα  2132046284, [email protected]

Προσφορές υποβάλλονται και για τα δύο (2) τμήματα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και έως ένα (1) έτος και σε περίπτωση μη εξάντλησης του συμβατικού ποσού, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης της ρήτρας χρονικής παράτασης της σύμβασης για τα προς προμήθεια υγρά καύσιμα, έως την εξάντληση αυτού και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη του έτους 2023.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του δελτίου πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης των υγρών καυσίμων).

Κωδικοί CPV

  • (09132100-4): Αμόλυβδη βενζίνη
  • (09134200-9): Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

Υπό Προμήθεια Είδη