Διαγωνισμός

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
Φορέας:
ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
23/04/2021 11:10
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
23/04/2021 11:10
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
29/04/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Επιτροπή Αγορών - ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1022
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  ΠΙΣΤΩΣΗ 60 ΗΜΕΡΩΝ    

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 213 2046151 ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Οι προσφορές να κατατεθούν και σε συνημμένο αρχείο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα  2132046360 - 287, [email protected],

Σας γνωρίζουμε τις  κρατήσεις υπερ Δημοσίου:

Τον Ανάδοχο   βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
 

Υπέρ  Ε.Α.ΑΔΗ.ΣΥ. κράτηση  0,07% πλέον χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί της καθαρής συμβατικής αξίας.
Υπέρ Α.Ε.Π.Π κράτηση 0,06%, πλέον χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί της καθαρής συμβατικής αξίας ανεξαρτήτου ποσού
 Υπέρ Ψυχικής Υγείας κράτηση 2%.
 Για την προμηθεια αγαθών από 150,01€ και άνω: ποσοστό φόρου  4% επί της καθαρής αξίας.  Για το ποσό της  παρακράτησης φόρου αποστέλλεται βεβαίωση παρακράτησης φόρου.
Για την υπηρεσία από 150,01€ και άνω: ποσοστό φόρου 8% επί της καθαρής αξίας.  Για το ποσό  της  παρακράτησης φόρου αποστέλλεται βεβαίωση παρακράτησης φόρου.

Υπό Προμήθεια Είδη